ПРОБЛЕМА МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ВЕЛИКОГО МІСТА

Автор(и)

  • Людмила Золотар Київський національний університет будівництва та архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.154-163

Ключові слова:

санітарне очищення міста, первинні пункти збору, побутові відходи, житлові території міста, містобудування

Анотація

проблемою антропогенного впливу на навколишнє середовище та якістю санітарного очищення міста цікавляться в господарських, екологічних, санітарно-епідеміологічних та економічних напрямках, але багато методологічних питань залишаються не розглянутими з містобудівної сторони. Науково-обґрунтоване рішення розміщення первинних пунктів збору побутових відходів на житлових територіях міста та методологія системного підходу до організації санітарного очищення міста являється початковими питаннями в вирішенні проблеми поводження з побутовими відходами.

Біографія автора

Людмила Золотар, Київський національний університет будівництва та архітектури

кандидат технічних наук, асистент кафедри міського будівництва

 

Посилання

Список джерел

Міністерство охорони здоров’я України. Наказ №145 від 17.03.2011 р. Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць. [Електронний ресурс],  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11

Золотар Л.В. Передумови формування та історичні етапи розвитку санітарного очищення житлових територій міста. Містобудування та територіальне планування. К. : КНУБА, 2013. Вип. 47. с. 255-258.

Золотар Л.В. Фактори, що визначають вимоги організації та розміщення первинних пунктів збору для житлової території міста. Містобудування та територіальне планування. К. : КНУБА, 2014. Вип. 51. с. 174-179.

Верховна Рада України. Закон України Про електроенергетику від 16.10.1997 № 575/97-ВР, з редакцією від 26.04.2015, підстава 284-19 [Електронний ресурс],  Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/

Дёмин Н. М. Управление развитием градостроительных систем. К.: Будівельник, 1991. 184 с.

Золотар Л.В. Методи визначення об’єму та структури побутових відходів для житлових територій. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2012. Вип. 45. с. 283-294.

Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. Інститут регіональних досліджень НАН України. К. : Видавничий дім А.С.С, 2004. 400 с.

Гутнов А.Э. Эволюция градостроительства М.: Стройздат, 1984. 256 с.

Александровская З.И. и др. Организация службы мусороудаления и уборки городов. М.: Стройздат, 1976. 127 с.

Envac concept. 2007. Magazine from the world leader in automated waste collection. Envac, Available at: www.envac.net.

Envac concept. 2009. Vacuum technology. Envac, Available at: www.envac.net

Envac concept. 2009. FAQ. The Stationary vacuum system. Envac, 1 Available at: www.envac.net.

Fundició Dúctil Benito. 2009. Underground Waste catalogue. Available at: http://www.benito.com/ru/downloads--mobiliario/.

Управління відходами: вітчизняний та закордонний досвід: Посібник/ за ред. О. І. Бондаря. - К.: Айва плюс Лтб, 2008. - 196 с.

References

Ministry of Healthcare of Ukraine, Order No. 145 of 17.03.2011. On Approval of State Sanitary Norms and Rules of populated areas’ territories maintenance. [Ministerstvo okhorony zdorovʺya Ukrayiny. Nakaz №145 vid 17.03.2011 r. Pro zatverdzhennya Derzhavnykh sanitarnykh norm ta pravyl utrymannya terytoriy naselenykh mistsʹ] (in Ukrainian).

Zolotar L.V. 2013. Prerequisites for the formation and historical stages of development of waste management of residential areas of the city. City and Land Use Planning. [Peredumovy formuvannya ta istorychni etapy rozvytku sanitarnoho ochyshchennya zhytlovykh terytoriy mista. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya], 47, 255-258 (in Ukrainian).

Zolotar L.V. 2014. Factors determining the requirements for the organization and location of primary collection points for the residential area of the city. City and Land Use Planning. [Faktory, shcho vyznachayutʹ vymohy orhanizatsiyi ta rozmishchennya pervynnykh punktiv zboru dlya zhytlovoyi terytoriyi mista. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya], 51, 174-179 (in Ukrainian).

The Verkhovna Rada of Ukraine. Law of Ukraine on Electricity of October 16, 1997 № 575/97-VR, as amended on April 26, 2015, grounds 284-19. [Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakon Ukrayiny Pro elektroenerhetyku vid 16.10.1997 № 575/97-VR, z redaktsiyeyu vid 26.04.2015, pidstava 284-19] (in Ukrainian).

Demin N.M. 1991. Management of urban development systems. [Upravleniye razvitiyem gradostroitel'nykh sistem], Budivelnyk, 184 p. (in Russian).

Zolotar L.V. 2012. Methods for determining the volume and structure of household waste for residential areas. City and Land Use Planning. [Metody vyznachennya obʺyemu ta struktury pobutovykh vidkhodiv dlya zhytlovykh terytoriy. Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya], 45, 255-258 (in Ukrainian).

Gabriel M.M. 2004. Spatial organization of urban systems. Institute for Regional Studies of the National Academy of Sciences of Ukrain. [Prostorova orhanizatsiya mistobudivnykh system. Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ NAN Ukrayiny], 400 p. (in Ukrainian).

Gutnov A.E. 1984. Evolution of Urban Planning. [Evolyutsiya gradostroitel'stva], Stroyizdat, 256 p. (in Russian).

Aleksandrovskay, Z.I. and other. 1976. Organization of west system and city cleaning service. [Organizatsiya sluzhby musoroudaleniya i uborki gorodov], Stroyizdat, 127 p. (in Russian).

Envac concept. 2007. Magazine from the world leader in automated waste collection. Envac, Available at: www.envac.net (in English).

Envac concept. 2009. Vacuum technology. Envac, Available at: www.envac.net (in English).

Envac concept. 2009. FAQ. The Stationary vacuum system. Envac, 1 Available at: www.envac.net. (in English)

Fundició Dúctil Benito. 2009. Underground Waste catalogue. Available at: http://www.benito.com/ru/downloads--mobiliario/ (in English).

Bondar O.I. 2008 Waste collection: domestic and foreign practices. Textbook [Upravlinnya vidkhodamy: vitchyznyanyy ta zakordonnyy dosvid: Posibnyk/ za red. O. I. Bondarya], Aiva plus Ltb, 196 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Золотар, Л. . (2020). ПРОБЛЕМА МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ САНІТАРНОГО ОЧИЩЕННЯ ВЕЛИКОГО МІСТА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 154–163. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.154-163

Номер

Розділ

Статті