КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДИНИ ТА ОНОВЛЕНЕ НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Максим Омельяненко Міжнародний європейський університет
  • Марина Омельяненко Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.118-128

Ключові слова:

нормативна база, будівництво, параметричний метод, приписувальний метод, проектувальник, середовище, комфорт

Анотація

У статті обґрунтовується необхідність запровадження нових методологічних підходів у формуванні нормативного забезпечення будівельної галузі на основі параметричного метода нормування, а також визначаються першочергові кроки в напрямку реформування нормативної бази.

Комфортне середовище – головна мета архітектурної діяльності. Однак в переважній більшості випадків ця мета реалізується з подоланням різних штучно створених перешкод. Однією з таких перешкод є чинне нормативне забезпечення, яке своїм змістом і надмірною конкретизацією не дозволяє проектувальнику створювати нові цікаві архітектурно-інженерні рішення і, крім того, гальмує запровадження новітніх технологій, що стрімко з’являються у світовій проєктно-будівельній практиці та заходять на ринок України.

Вихід із цієї ситуації є. Це запровадження параметричного метода визначення нормативних вимог, який, на відміну від чинного на сьогодні приписувального (або розпорядчого) метода допомагатиме проектувальнику вирішувати питання, пов’язані зі створенням об’єкта будівництва. Адже запровадження параметричного метода – це не лише зміна у підходах до визначення нормативних вимог, а й кардинальна зміна всієї структури нормативного забезпечення.

Біографії авторів

Максим Омельяненко, Міжнародний європейський університет

доктор технічних наук, доцент, директор ННІ «Європейська архітектурно-інженерна школа» Міжнародний європейський університет

Марина Омельяненко, Київський національний університет будівництва і архітектури

кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд Київський національний університет будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел:

Зелена книга. Системний перегляд ефективності державного регулювання. Параметричне нормування у будівництві [Електронний ресурс] / Авторський колектив: Д. Барзилович, І. Лагунова, І. Бардасова, С. Буравченко, А. Нечепорук, О. Медведчук, О. Марушева, В. Колесник. К., 2020. 92 с. Режим доступу: https://cdn.regulation.gov.ua/c6/ba/18/d2/regulation.gov.ua_Parametrychne-normuvannia-Construction.pdf?fbclid=IwAR1Py7lH18fhcBYf44bp3OExfK1mbeVjncGAgNnyl9CcVvihQ4vfG4vtA9E

Кисіль С.С. Симбіоз архітектури і засобів дизайну у формотворенні фасадів багатоповерхових автостоянок / С. С. Кисіль // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. Вип. 51. – К.: КНУБА, 2018. – С. 465-470.

Козятник І.П. Планувальна організація житлових територій із застосуванням методів регулювання теплового режиму мікроклімату: автореф. дис. … канд. архіт. : 18.00.04 / І. П. Козятник ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2015. – 23 с.

Олешко О.П., Петровська Ю.Р., Галімурка В.С. Використання елементів озеленення в дизайні житлового середовища // Modern Scientific Researches. – 2019. – Iss. 7, pt. 1. – P. 26–30.

Олійник О.П., Чернявський В.Г., Гнатюк Л.Р. Основи дизайну інтер’єру: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О. П. Олійник [та ін.]; Нац. авіац. ун-т. – К., 2011. – 161 с.

Омельяненко М.В. Архітектурно-планувальна організація квартир міської забудови, категорованих за рівнем комфорту: дис. … канд. архіт. : 18.00.02 / М. В. Омельяненко ; Київ. держ. техн. ун-т буд-ва і архіт. – К., 1995.

Онищенко В.М. Містобудівні принципи комплексного розвитку приморських міст (в умовах Азово-Чорноморського регіону): автореф. дис. ... канд. архіт. : 18.00.04 / В. М. Онищенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2010. – 21 с.

Петровська Ю.Р. Дизайн центру сучасного мистецтва засобами інсталяцій // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. Вип. 51. – 2018. – С. 156–166.

Росковшенко А.Ю. Визначення рівню комфортності багатоквартирного житла в залежності від його поверховості: автореф. дис. ... канд. архіт.: 18.00.02 / А. Ю. Росковшенко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2010. – 20 с.

Рунге В.Ф., Манусевич Ю.П. Эргономика в дизайне среды. – М.: Архитектура-С, 2005. – 327 с.

Савицька О.С. Принципи архітектурно-планувальної організації виставкових комплексів: Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02 / О. С. Савицька; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2005. – 20 с.

Словник іншомовних слів. За заг. ред. Мельничука. – К., 1974.

Стоцько Р.З. Архітектурно-типологічні принципи формування духовних освітніх закладів української греко-католицької церкви в Україні: автореф. дис... канд. архітектури: 18.00.02 / Р. З. Стоцько; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2008. – 20 с.

Техническое регулирование в строительстве. Аналитический обзор мирового опыта [Текст] : Snip Innovative Technologies ; рук. Серых А. – Чикаго: SNIP 2010. – 889 с.

Тишкевич О.П. Архітектурно-планувальна організація сільських малокомплектних шкіл: автореф. дис. ... канд. архіт.: 18.00.02 / О. П. Тишкевич; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2010. – 20 с.

Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В., Житкова Н.Ю. Основи дизайну архітектурного середовища. – К.: Основа, 2010. – 395 с.

Устінова І.І. Методологічні основи сталого розвитку еколого-містобудівних систем: автореф. дис. ... д-ра архіт.: 18.00.01 / І. І. Устінова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – К., 2016. – 46 с.

Шешукова С.В. Принципи формування систем громадського обслуговування в приморських курортно-рекреаційних зонах: автореф. дис. ... канд. архіт.: 18.00.04 / С. В. Шешукова; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – К., 2011. – 20 с.

References:

Zelena knyha. Systemnyi perehliad efektyvnosti derzhavnoho rehuliuvannia. Parametrychne normuvannia u budivnyctvi [Elektronnyi resurs] / Avtors’kyi kolektyv: D. Barzylovych, I. Lagunova, I. Bardasova, S. Buravchenko, A. Necheporuk, O. Medvedchuk, O. Marusheva, V. Kolesnyk. K., 2020. 92 s. Rezhym dostupu: https://cdn.regulation.gov.ua/c6/ba/18/d2/regulation.gov.ua_Parametrychne-normuvannia-Construction.pdf?fbclid=IwAR1Py7lH18fhcBYf44bp3OExfK1mbeVjncGAgNnyl9CcVvihQ4vfG4vtA9E (in Ukrainian).

Kysil’ S.S. Symbioz arhitektury i zasobiv dyzainu u formoutvorenni fasadiv bagatopoverhovyh avtostoianok / S. S. Kysil // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannia: naukovo-tehnichnyi zbirnyk. Vyp. 51. – K.: KNUBA, 2018. – S. 465-470 (in Ukrainian).

Koziatnyk I.P. Planuval’na organizaciia zhytlovyh terytorii iz zastosuvanniam metodiv reguliuvannia teplovogo rezhymu mikroklimatu: avtoref. dys. … kand. arhit. : 18.00.04 / I. P. Koziatny ; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. – K., 2015. – 23 s (in Ukrainian).

Oleshko O.P., Petrovska Iu.R., Galimurka V.S. Vykorystannia elementiv ozelenennia v dyzaini zhytlovogo seredovyshcha // Modern Scientific Researches. – 2019. – Iss. 7, pt. 1. – P. 26–30 (in Ukrainian).

Oliinyk O.P., Cherniavskyi V.G., Gnatiuk L.R. Osnovy dyzainu interieru: navch. posibnyk dlia stud. vyshch. navch. zakl. / O. P. Oliinyk [ta in.]; Nac. aviac. un-t. – K., 2011. – 161 s (in Ukrainian).

Omelianenko M.V. Arhitekturno-planuval’na organizaciia kvartyr mis’koii zabudovy, kategorovanyh za rivnem komfortu: dys. … kand. arhit. : 18.00.02 / M. V. Omelianenko ; Kyiv. derzh. tehn. un-t bud-va i arhit. – K., 1995 (in Ukrainian).

Onyshchenko V.M. Mistobudivni pryncypy kompleksnogo rozvytku prymors’kyh mist (v umovah Azovo-Chornomors’kogo regionu): avtoref. dys. … kand. arhit. : 18.00.04 / V. M. Onyshchenko ; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. – K., 2010. – 21 s (in Ukrainian).

Petrovs’ka Iu.R. Dyzain centru suchasnogo mystectva zasobamy instaliacii // Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannia: naukovo-tehnichnyi zbirnyk. Vyp. 51. – K., 2018. – S. 156-166 (in Ukrainian).

Roskovshenko A.Iu. Vyznachennia rivniu komfortnosti bagatokvartyrnogo zhytla v zalezhnosti vid iogo poverhovosti: avtoref. dys. … kand. arhit. : 18.00.02 / A. Iu. Roskovshenko ; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. – K., 2010. – 20 s. (in Ukrainian)

Runge V.F., Manusevich Iu.P. Ergonomika v dizainie sredy. – M.: Arhitektura-S, 2005. – 327 s. (in Russian)

Savyc’ka O.S. Pryncypy arhitekturno-planuvalnoii organizacii vystavkovyh kompleksiv: Avtoref. dys. … kand. arhit. : 18.00.02 / O. S. Savycka : Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. – K., 2005. – 20 s. (in Ukrainian)

Slovnyk inshomovnyh sliv. Za zag. red. Mel’nychuka. – K., 1974. (in Ukrainian)

Stoc’ko R.Z. Arhitekturno-typologichni pryncypy formuvannia duhovnyh osvitnih zakladiv ukrains’koii greko-katolyc’koii cerkvy v Ukraiini: avtoref. dys. … kand. arhit.: 18.00.02 / R. Z. Stoc’ko ; Nac. un-t “Lviv. politehnika”. – L., 2008. – 20 s. (in Ukrainian)

Tehnicheskoie regulirovaniie v stroitel’stve. Analiticheskii obzor mirovogo opyta [Tekst] : Snip Innovative Technologies ; ruk. Seryh A. – Chikago: SNIP 2010. – 889 s. (in Russian).

Tyshkevych O.P. Arhitekturno-planuval’na organizaciia sil’s’kyh malokomplektnyh shkil: avtoref. dys. … kand. arhit. : 18.00.02 / O. P. Tyshkevych ; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. – K., 2010. – 20 s. (in Ukrainian)

Timohin V.O., Shebek N.M., Malik T.V., Zhytkova N.Iu. Osnovy dyzainu arhitekturnogo seredovyshcha. – K., Osnova, 2010. – 395 s. (in Ukrainian)

Ustinova I.I. Metodologichni osnovy stalogo rozvytku ekologo-mistobudivnyh system : avtoref. dys. ... d-ra arhit. : 18.00.01 / Ustinova I. I. ; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. – K., 2016. – 46 s. (in Ukrainian)

Sheshukova S.V. Pryncypy formuvannia system gromads’kogo obslugovuvannia v prymors’kyh kurortno-rekreaciinyh zonah: avtoref. dys. … kand. arhit.: 18.00.04 / S. V. Sheshukova ; Kyiv. nac. un-t bud-va i arhit. – K., 2011. – 20 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Омельяненко, М., & Омельяненко, М. (2020). КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДИНИ ТА ОНОВЛЕНЕ НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 118–128. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.118-128

Номер

Розділ

Статті