ВПЛИВ СТИЛЮ БАРОКО НА АРХІТЕКТУРУ ДЕРЕВ’ЯНИХ ХРАМІВ ПОГОРИННЯ

Автор(и)

  • Віктор Завада Київський національний університет будівництва і архітектури

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.84-94

Ключові слова:

стиль, бароко, традиційний, храм, архітектура

Анотація

В статті розглядаються особливості становлення стилю бароко у традиційному сакральному будівництві Погориння - одного з найдавніших за походженням та найменш досліджених в цьому відношенні історичних регіонів України.

Посилання

Література

Логвин Г. Н. Этапы развития и стилевые особенности архитектуры украинского барокко. Памятники архитектуры Украины. Новые исследования. Киев, 1986. С. 12 - 41.

Логвин Г. Н. Стильові особливості архітектури й монументально-декоративного мистецтва українського бароко. Архітектурна спадщина України. Вип. 4. К.: Українознавство, 1997. С. 51-59.

Логвин Г. Н. Стильові риси архітектури і монументально-декоратив-ного мистецтва українського барокко (закінчення). Архітектурна спадщина України. Вип. 5. К.: НДІТІАМ - Головкиївархітектура, 2002. С. 74-81

Цапенко М. П. Архитектура Левобережной Украины XVII – XVIII веков. М.: Стройиздат, 1967. 234 с.

Ричков П. А., Михайлишин О. Л., Смолінська О. Е. Дерев’яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина. Ілюстрований каталог. Рівне, 2017. 160 c.

Завада В. Т. Локальні особливості в архітектурі дерев’яних храмів Нижнього Погориння. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 6. Рівне, 2018. С. 23 – 34.

Завада В. Т. До історії формування поліських дерев’яних храмів волинського типу. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Рівне: ПП ДМ, 2008. С. 44 – 56.

Завада В. Т. До історії формування поліських дерев’яних храмів волинського типу. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Рівне: ПП ДМ, 2008. С. 44 – 45.

Завада В. Т. Локальні особливості в архітектурі дерев’яних храмів Нижнього Погориння. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 6. Рівне, 2018. С. 29.

Якімовіч Ю. А. Драулянае дойлідства Беларускага Палесся XVII-XIX ст. ст. Мінск: Навука і тэхніка, 1978. С. 120 – 123.

Завада В. Т. Локальні особливості в архітектурі дерев’яних храмів Нижнього Погориння. Архітектурна спадщина Волині. Зб. наук. праць. Вип. 6. Рівне, 2018. С. 25 - 26.

Хадыка Т. В. Аналіз станаулення стылю барока у манументальным драуляным дойлідстве Беларусі XVIII cт. Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. 1974. № 1. С. 9 – 10.

Referens

Lohvyn H. N. Эtapы razvytyia y stylevыe osobennosty arkhytekturы ukraynskoho barokko. Pamiatnyky arkhytekturы Ukraynы. Novыe yssledovanyia. Kyev, 1986. S. 12 - 41. (in Russian)

Lohvyn H. N. Stylovi osoblyvosti arkhitektury y monumentalno-dekoratyvnoho mystetstva ukrainskoho baroko. Arkhitekturna spadshchyna Ukrainy. Vyp. 4. K.: Ukrainoznavstvo, 1997. S. 51-59. (in Ukrainian)

Lohvyn H. N. Stylovi rysy arkhitektury i monumentalno-dekoratyvnoho mystetstva ukrainskoho barokko (zakinchennia). Arkhitekturna spadshchyna Ukrainy. Vyp. 5. K.: NDITIAM - Holovkyivarkhitektura, 2002. S. 74-81. (in Ukrainian)

Tsapenko M. P. Arkhytektura Levoberezhnoi Ukraynы XVII – XVIII vekov. M.: Stroiyzdat, 1967. 234 s. (in Russian)

Rychkov P. A., Mykhailyshyn O. L., Smolinska O. E. Dereviani tserkvy Rivnenskoi oblasti: arkhitekturna spadshchyna. Iliustrovanyi kataloh. Rivne, 2017. 160 s. (in Ukrainian)

Zavada V. T. Lokalni osoblyvosti v arkhitekturi derevianykh khramiv Nyzhnoho Pohorynnia. Arkhitekturna spadshchyna Volyni. Zb. nauk. prats. Vyp. 6. Rivne, 2018. S. 23 – 34. (in Ukrainian)

Zavada V. T. Do istorii formuvannia poliskykh derevianykh khramiv volynskoho typu. Arkhitekturna spadshchyna Volyni. Zb. nauk. prats. Rivne: PP DM, 2008. S. 44 – 56. (in Ukrainian)

Zavada V. T. Do istorii formuvannia poliskykh derevianykh khramiv volynskoho typu. Arkhitekturna spadshchyna Volyni. Zb. nauk. prats. Rivne: PP DM, 2008. S. 44 – 45. (in Ukrainian)

Zavada V. T. Lokalni osoblyvosti v arkhitekturi derevianykh khramiv Nyzhnoho Pohorynnia. Arkhitekturna spadshchyna Volyni. Zb. nauk. prats. Vyp. 6. Rivne, 2018. S. 29. (in Ukrainian)

Yakimovich Yu. A. Draulianae doilidstva Belaruskaha Palessia XVII-XIX st. st. Minsk: Navuka i tэkhnika, 1978. S. 120 – 123. (in Byelorussian)

Zavada V. T. Lokalni osoblyvosti v arkhitekturi derevianykh khramiv Nyzhnoho Pohorynnia. Arkhitekturna spadshchyna Volyni. Zb. nauk. prats. Vyp. 6. Rivne, 2018. S. 25 - 26. (in Ukrainian)

Khadыka T. V. Analiz stanaulennia stыliu baroka u manumentalnыm draulianыm doilidstve Belarusi XVIII ct. Vestsi AN BSSR. Serыia hramadskikh navuk. 1974. № 1. S. 9 – 10. (in Byelorussian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Завада , В. (2020). ВПЛИВ СТИЛЮ БАРОКО НА АРХІТЕКТУРУ ДЕРЕВ’ЯНИХ ХРАМІВ ПОГОРИННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 84–94. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.84-94

Номер

Розділ

Статті