АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОМІЖНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Автор(и)

  • Юлія Велігоцька кандидат арітектури, доцент кафедри архітектури і будівель та дизайну архітектурного середовища Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова
  • Аліса Бондаренко Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.65-67

Ключові слова:

проміжні рекреаційні простори, медичні заклади, лікарня, прийоми формування, тенденції, озеленення

Анотація

В даній статті проводиться аналіз науково-практичних досліджень формування проміжних рекреаційних просторів медичних закладів. Були виявлені особливості формування даних елементів, на основі яких виявлені загальні функції формування розглянутих просторів. Виходячи з цього визначені загальні засоби їх формування і були виділені основні групи структуроформуючих елементів, що включають засоби ландшафтного дизайну

Посилання

Список джерел

Крижановская Н. Я. Формирование промежуточных рекреационных пространств в архитектурной среде : учебное пособие / Н. Я. Крижановская, С. С. Янкович. – Белгород : Уч-изд, 2007. – 131 с.

Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада". [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https:zakon.rada.gov.ua/rada/show/1724-2010-%D1%80#Text

Азгальдов, Г. Г. Квалиметрия в архитектурно-строительном проектировании / Г. Г. Азгальдов. М.: Стройиздат, 1989. - 272 с.: ил.

Целуйкіна О.В. Архітектурна композиція закладів охорони здоров’я Харкова в період перших років радянської влади (1918-1922) та перших п’ятирічок [Текст] / О.В.Целуйкіна // Науковий вісник будівництва: зб. наук. праць. – Х.: ХДТУБА, 2012. – Вип.66 – С.33-39.

Фуко М. Рождение клиники [Текст]. – М.: Смысл, 1998. – 309 с.

Підгірняк К.Ю. Архітектурно-планувальна організація міських поліклінік (на прикладі м.Києва) [Текст]: автореф. дис. … канд. арх-ри: 18.00.01/ НАН України. – К., 1986. – 16 с.

[Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://inhabitat.com/winning-design-unveiled-for-nature-filled-shenzhen-childrens-hospital/

Kengo Kuma reveals plans to update Tokyo hospital with a garden at its heart. [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://inhabitat.com/kengo-kuma-reveals-plans-to-update-tokyo-hospital-with-a-garden-at-its-heart/

HOO TECK PUAT HOSPITAL (KTPH) [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://www.greenroofs.com/projects/khoo-teck-puat-hospital-ktph/

Hospitals that seek to heal with nature [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://www.straitstimes.com/singapore/health/hospitals-that-seek-to-heal-with-nature

VENICE-MESTRE HOSPITAL (OSPEDALE DELL’ANGELO MESTRE – ANGEL HOSPITAL) [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://www.greenroofs.com/projects/venice-mestre-hospital-ospedale-dellangelo-mestre-angel-hospital/

Can a Hospital be Both Logical and Playful? [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://3xn.com/project/copenhagen-childrens-hospital

References

Kryzhanovskaya N. Ya. Formyrovanie promezhutochnіx rekreacyonnіh prostranstv v arxytekturnoj srede: uchebnoe posobye / N. Ya. Kryzhanovskaya, S. S. Yankovych. – Belgorod: Uch-y`zd, 2007. – 131 s. (in Russian)

Pro vykonannya Programy ekonomichnyx reform na 2010-2014 roky "Zamozhne suspilstvo, konkurentospromozhna ekonomika, efektyvna vlada". [Elektronnyj resurs]. — URL: https:zakon.rada.gov.ua/rada/show/1724-2010-%D1%80#Text. (in Ukrainian)

Azgaldov, G. G. Kvalymetryya v arxytekturno-stroytelnom proektyrovanyy/ G. G. Azgal`dov. M. : Strojyzdat, 1989. - 272 s.: y`l.(in Russian)

Celujkina O.V. Arxitekturna kompozyciya zakladiv oxorony zdorovya Xarkova v period pershyh rokiv radyanskoyi vlady (1918-1922) ta pershyh pyatyrichok [Tekst] / O.V.Celujkina // Naukovyj visnyk budivnycztva: zb. nauk. pracz. – X.: XDTUBA, 2012. – Vy`p.66 – S.33-39. (in Ukrainian)

Fuko M. Rozhdenye klynyky [Tekst] . – M.: Smysl, 1998. – 309 s. (in Russian)

Pidgirnyak K.Yu. Arxitekturno-planuvalna organizaciya miskyh poliklinik (na prykladi m.Kyyeva) [Tekst]: avtoref. dys. … kand. arh-ry`: 18.00.01/ NAN Ukrayiny. – K., 1986. – 16 s. (in Ukrainian)

[Elektronnyj resurs]. — URL: /https://inhabitat.com/winning-design-unveiled-for-nature-filled-shenzhen-childrens-hospital/ (in English)

Kengo Kuma reveals plans to update Tokyo hospital with a garden at its heart. [Elektronnyj resurs]. — URL: https://inhabitat.com/kengo-kuma-reveals-plans-to-update-tokyo-hospital-with-a-garden-at-its-heart/ (in English)

HOO TECK PUAT HOSPITAL (KTPH) [Elektronnyj resurs]. — URL: https://www.greenroofs.com/projects/khoo-teck-puat-hospital-ktph/ (in English)

Hospitals that seek to heal with nature [Elektronnyj resurs]. — URL: https://www.straitstimes.com/singapore/health/hospitals-that-seek-to-heal-with-nature (in English)

VENICE-MESTRE HOSPITAL (OSPEDALE DELL'ANGELO MESTRE – ANGEL HOSPITAL) [Elektronnj resurs]. — Rezhy`m dostupa: https://www.greenroofs.com/projects/venice-mestre-hospital-ospedale-dellangelo-mestre-angel-hospital (in English)

Can a Hospital be Both Logical and Playful? [Elektronnyj resurs]. — URL: https://3xn.com/project/copenhagen-childrens-hospital (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Велігоцька, Ю., & Бондаренко, А. . (2020). АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ПРОМІЖНИХ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПРОСТОРІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 65–75. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.65-67

Номер

Розділ

Статті