ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ПРОФЕСІЇ ЗОДЧОГО ЯК АРХІТЕКТОРА, МИТЦЯ, ДИЗАЙНЕРА МАЙБУТНЬОГО

Автор(и)

  • Марина Авдєєва Національний авіаційний університет
  • Наталія Авдєєва ВСП «Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.15-31

Ключові слова:

архітектор, архітектура, архітектурне середовище, стиль, синтез мистецтв, скульптура, живопис, дизайн, монументально-декоративне мистецтво

Анотація

У статті розглянуто еволюцію ролі зодчого – митця, його властивостей, спираючись на дослідження архітектурних, художніх, монументальних особливостей, як історичних етапів, так і сучасності на прикладах об’єктів архітектури, дизайну синтезу мистецтв – скульптури, живопису, монументально-декоративного мистецтва. Обґрунтована доцільність узагальнення характеру різного відношення до архітектора як до фахівця – архітектора-митця з метою популяризації професії

Біографії авторів

Марина Авдєєва, Національний авіаційний університет

кандидат архітектури, доцент доцент кафедри основ архітектури, дизайну та містобудування,

Наталія Авдєєва , ВСП «Інституту інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури»

кандидат архітектури, доцент, зав. кафедри архітектурно-проектної справи

Посилання

Список джерел.

Баранов Н.В. Всеобщая история архитектуры: в 12 т. / Н.В.Баранов и др. Архитектура античного мира (Греция и Рим), т. 2. Москва: Издательство литературы по строительству, 1972.–712 с.

Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Очерки/ Н.А. Дмитриева . Москва. Издательство «Искусство», 1969. – 348 с.

Історія архітектури: в 3 ч.: навч. посіб. для студ. архітектур. спец. вищ. навч. закл. Ч. 3: Сучасна світова архітектура (творчість майстрів)/ М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва, В.І. Васильченко, І.О. Солярська. –К.: Освіта України, 2012.–300 с.

Криворучко О. Сучасна архітектура: Термінологічний словник. / О. Криворучко // – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – 136 с.

Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський, О.М. Годованюк та ін.; за ред. В.І. Тимофієнка. – К.: Техніка, 2003. – 472 с.: іл. – Бібліогр.: с. 457 - 459.

Синтез мистецтв: Навч. посібник/ Чернявський В.Г., Кузнецова І.О., Кара-Васильєва Т.В., Чегусова З.А – К.: НАУ, 2012. – 320 с.: іл.

Архитектура Советской Украины / В.П. Дахно, С.К. Килессо, Н.С. Коломиец и др. – К.: Будивэльнык, 1986. – 160 с.

Авдєєва М.С. Синтез мистецтв в архітектурі минулого / М.С. Авдєєва// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник.– К.: « ЦП КОМПРИНТ», 2019. – Вип. 1 (22).– С 3-15.

Авдєєва М.С. Синтез мистецтв в архітектурі України / Авдєєва М.С.// Проблеми розвитку міського середовища: Наук.-техн. збірник / – К: ЦП « КОМПРИНТ», 2019. – Вип. 1 (23). – С.3-12.

Авдєєва М. С. Особливості синтезу мистецтв радянської архітектури України ХХ століття / Авдєєва М. С., Адєєва Н. Ю. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 55. – С. 3-13. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.14-24

Антощук Т.І. Еволюція семантичних ознак архітектурних форм українського романтизму (кінця ХІХ-попатку ХХ ст.): автореферат дис. на здобуття наук. ступеня к.арх.: спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток» /Т.І. Антощук – Харків, 2018, – 21 с.

Зиміна С.Б. Стилі інтер’єру /С.Б. Зиміна. – К.: Довіра, 2018. – 360 с.

Бенем Рейнер. Взгляд на современную архитектуру: Эпоха мастеров. / Под ред. Е.В. Асса: Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1980. – 172 с.

Репин Ю.Г. Уникальное и ординарное в архитектуре / Ю.Г. Репин. – К.: «ФЕНИКС», 2007. – 176 с.: илл. – Библиография.

Тимофієнко В.І. Архітектура і монументальне мистецтво. Терміни та поняття / В.І. Тимофієнко. – К.: Академія мистецтв України, 2002. – 378 с.

Трошкіна О.А. Семантика представницької архітектури / Монографія. – К: «ЦП КОМПРИНТ», 2011. –170 с.

Чепелик В.В. Український архітектурний модерн / упорядник З.В. Мойсеєнко – Чепелик. – К.: КНУБА, 2000. – 378 с.; іл.

Чемакіна О.В. Теоретичні та методичні основи архітектури і містобудування: Навчально-методичний посібник / О. В. Чемакіна, Л.М.Бармашина. – К.: НАУ, 2006. – 153 с., 52 іл.

Історія архітектури та містобудування: практикум / уклад.: М. С. Авдєєва, В. І. Васильченко, І. О. Солярська, Н. Ю. Авдєєва.– К.: ЦП «Компрінт», 2013. – 65 с.

Велев П. Города будущего.– М.: Стройиздат, 1985. – 160 с.

References

Baranov N.V. (1972). General history of architecture: in 12 volumes. Vol. 2: Ancient architecture (Greece and Rome) [Vseobschaya istoriya arhitekturyi: v 12 ch. Ch. 2: Arhitektura antichnogo mira (Gretsiya i Rim)].712. (in Russian).

Dmitrieva N.A. (1969). A Brief History of Art. Essays [Kratkaya istoriya iskusstv. Ocherki]. 348. (in Russian).

Avdieieva M.S., Avdieieva N.Iu., Vasylchenko V.I., Soliarska I.O. (2012). History of Architecture: 3 volumes in: for students of architectural specialties of higher educational institutions. Vol. 3: Contemporary world architecture (the works of masters) [Istoriia arkhitektury: v 3 ch.: navch. posib. dlia stud. arkhitektur. spets. vyshch. navch. zakl. Ch. 3: Suchasna svitova arkhitektura (tvorchist maistriv)]. 300. (in Ukrainian).

Kryvoruchko O. (2008). Modern architecture: a Glossary of terms [Suchasna arkhitektura: Terminolohichnyi slovnyk].136. (in Ukrainian).

Asieiev Yu.S., Vecherskyi V.V., Hodovaniuk O.M., (2003). The history of Ukrainian architecture [Istoriia ukrainskoi arkhitektury]. 472. (in Ukrainian).

Cherniavskyi V.H., Kuznetsova I.O., Kara-Vasylieva T.V., Chehusova Z.A. (2012). The Synthesis of the Arts: Studies. manual [Syntez mystetstv: Navch. posibnyk]. 320.

Dakhno V.P., Kylesso S.K., Kolomyets N.S., (1986). [Architecture of Soviet Ukraine Arkhytektura Sovetskoi Ukrayny]. 160. (in Ukrainian).

Avdieieva M.S. (2019). Synthesis of Arts in the Architecture of the Past [Syntez mystetstv v arkhitekturi mynuloho] Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha, 1 (22), 3-15. (in Ukrainian).

Avdieieva M.S. (2019) Synthesis of Arts in the Architecture of Ukraine [Syntez mystetstv v arkhitekturi Ukrainy] Problemy rozvytku miskoho seredovyshcha, 2 (23), 3-12. (in Ukrainian).

Avdieieva M.S., Adieieva N.Yu. (2020) Special features of the synthesis of arts of the Radianskoy architecture of Ukraine of the XX century [Osoblivostі sintezu mistetstv radyanskoyi arhitekturi Ukrayini ХХ stolittya] Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya: nauk.-tehn. zbirnik, 55, 3-13. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2019.55.14-24 (in Ukrainian).

Antoschuk T.I. (2018) Evolution of semantic signs of architectural forms of Ukrainian romanticism (the end of the 19th century, a patron of the 20th century) [Evolyutsiya semantichnih oznak arhitekturnih form ukrayinskogo romantizmu (kintsya {XIX-popatku XX st.)] avtoreferat dis. na zdobuttya nauk. stupenya k.arh.: spets. 18.00.01 «Teoriya arhitekturi, restavratsiya pam’yatok», 21. (in Ukrainian).

Zymina S.B. (2018). Styles of Interior [Styli interieru]. 360. (in Ukrainian).

Benem Reyner. (1980) A Look at Modern Architecture: The Age of the Masters. [Vzglyad na sovremennuyu arhitekturu: Epoha masterov]. 172. (in Russian).

Repyn Yu.H. (2007) Unique and ordinary in architecture [Unykalnoe y ordynarnoe v arkhytekture]. 176. (in Russian).

Tymofiienko V.I. (2002). Architecture and Monumental Art. Terms and Concepts [Arkhitektura i monumentalne mystetstvo. Terminy ta poniattia]. 378. (in Ukrainian).

Troshkina O.A. (2011) Semantics of Representative Architecture [Semantyka predstavnytskoi arkhitektury]. 170. (in Ukrainian).

Moiseienko Z.V.. Chepelyk V.V. (2000). Ukrainian Architectural Modern [Ukrainskyi arkhitekturnyi modern]. 378. (in Ukrainian).

Chemakina O.V., Barmashyna L.M. (2006) Theoretical and methodical foundations of architecture and local education: A basic methodical book [Teoretychni ta metodychni osnovy arkhitektury i mistobuduvannia: Navchalno-metodychnyi posibnyk]. 153 (52 il.). (in Ukrainian).

Avdieieva M.S., Vasylchenko V.I., Soliarska I.O. Avdieieva N.Yu. (2013) History of architecture and architecture: workshop [Istoriia arkhitektury ta mistobuduvannia: praktykum]. 65. (in Ukrainian).

Velev P. (1985) Horoda budushcheho [Cities of the future]. 160. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-30

Як цитувати

Авдєєва, М. ., & Авдєєва , Н. . (2020). ЕВОЛЮЦІЯ РОЛІ ПРОФЕСІЇ ЗОДЧОГО ЯК АРХІТЕКТОРА, МИТЦЯ, ДИЗАЙНЕРА МАЙБУТНЬОГО. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (58), 15–31. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.15-31

Номер

Розділ

Статті